HP Officejet 6210 Hjälp

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Användarhandbok

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Användarhandbok

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informationen häri kan ändras utan
föregående meddelande.
Återgivning, bearbetning eller
översättning utan skriftligt tillstånd är
förbjudet, förutom vad som gäller under
upphovsrätten.

Adobe och Acrobat-logotypen är
antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra
länder.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP®, och Windows
2000® är registrerade varumärken i
USA som tillhör Microsoft Corporation.
Intel® och Pentium® är registrerade
varumärken som tillhör Intel
Corporation.
Energy Star® och Energy Star-
logotypen® är registrerade
varumärken i USA som tillhör United
States Environmental Protection
Agency.
Utgivningsnummer: Q5800-90146
Second edition

Meddelande

De enda garantierna för HP:s produkter
och tjänster framställs i de garantier
som medföljder dessa produkter och
tjänster. Ingenting häri får tolkas som
någon ytterligare garanti. HP kan inte
hållas ansvarigt för tekniska fel,
korrekturfel eller utelämnanden i
dokumentet.
Hewlett-Packard ansvarar inte för
oavsiktliga skador eller följdskador i
samband med användning av
dokumentationen eller den
programvara som beskrivs i
dokumentationen.
Obs! Mer information finns i avsnittet
om teknisk information.

På de flesta håll är det förbjudet att
kopiera följande objekt. Om du är
osäker bör du kontrollera med en jurist.

Myndighetsdokument:

Pass

Immigrationsdokument

Vissa tjänstedokument

Identifikationsdokument,
ID-kort eller insignier

Myndighetsstämplar:
Frimärken
Matkuponger

Checkar eller växlar på
myndigheter

Penningsedlar, resecheckar eller
postremissväxlar

Deponeringscertifikat

Verk med upphovsrätt

Säkerhetsinformation

Varning

Utsätt inte

produkten för regn eller fukt
om du vill undvika risk för
brand eller elektriska stötar.

Minska risken för skada genom att alltid
följa säkerhetsanvisningarna.

Varning

Risk för elektriska

stötar

1

Läs noggrant igenom
anvisningsbladet så att du förstår
alla instruktioner.

2

Anslut endast enheten till ett
jordat eluttag när du ansluter den
till elnätet. Om du inte vet om
eluttaget är jordat eller inte bör du
kontrollera det med en elektriker.

3

Följ alla varningar och
instruktioner på produkten.

4

Dra ur produktens kontakter från
vägguttaget innan du rengör den.

5

Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten
eller när du är blöt.

6

Installera produkten ordentligt på
en stabil yta.

7

Installera produkten på en
skyddad plats där ingen kan
snava på eller skada kablarna.

8

Om produkten inte fungerar som
den ska bör du läsa om
felsökning i hjälpen.

9

Enheten innehåller inga interna
delar som behöver service. Låt
endast service utföras av behörig
personal.

10

Använd produkten på en plats
med god ventilation.