Pomocník služby HP Officejet 6210

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Príručka používatea

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Príručka používateľa

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Nasledujúce informácie sa môžu bez
upozornenia zmeniť.
Reprodukovanie, prispôsobovanie
alebo preklad bez predchádzajúceho
písomného povolenia je zakázané
okrem výnimiek uvedených
v zákonoch na ochranu duševného
vlastníctva.

Logá Adobe a Acrobat sú buď
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v Spojených
štátoch a v iných krajinách.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® a Windows
2000® sú ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.
Intel® a Pentium® sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
Energy Star® a Energy Star logo® sú
ochranné známky agentúry United
States Environmental Protection
Agency registrované v USA.
Číslo publikácie: Q5800-90162
Second edition

Upozornenie

Jediné záruky pre produkty a služby
spoločnosti HP sú stanovené
v prehlásení výslovnej záruky, ktoré je
spojené s týmito produktmi alebo
službami. Žiadna časť tu uvedeného
textu sa nedá interpretovať ako
poskytnutie dodatočnej záruky.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za tu
uvedené technické alebo vydavateľské
chyby alebo vypustené časti.
Spoločnosť Hewlett-Packard nie je
zodpovedná za náhodné alebo
následné škody, ktoré vzniknú
v súvislosti alebo na základe
poskytnutia, prevádzkovania alebo
používania tohto dokumentu a
programového vybavenia, ktoré
popisuje.
Poznámka: Informácie o súvisiacich
predpisoch je možné nájsť v časti
technické informácie tejto príručky.

V mnohých krajinách nie je legálne
robiť kópie nasledujúcich dokumentov.
Ak máte pochybnosti, konzultujte
najskôr s právnikom.

Vládne listiny alebo dokumenty:

pasy,

imigračné doklady,

doklady týkajúce sa
povinnej vojenskej služby,

identifikačné odznaky,
karty alebo odznaky
hodnosti.

Úradné ceniny:
poštové známky,
potravinové lístky,

šeky alebo zmenky vládnych
agentúr,

papierová mena, cestovné šeky
alebo peňažné príkazy

vkladové certifikáty,

práce chránené autorským
zákonom.

Informácie o bezpečnosti

Upozornenie

Aby sa

zabránilo riziku vzniku
požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte tento výrobok
dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto výrobku vždy základné
bezpečnostné predpisy.

Upozornenie

Potenciálne

riziko úrazu elektrickým
prúdom.

1

Prečítajte si a oboznámte sa so
všetkými pokynmi, ktoré sú
uvedené na Inštalačnom letáku.

2

Pri pripájaní ku zdroju napájania
použite iba uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je
zásuvka uzemnená, dajte ju
skontrolovať kvalifikovanému
elektrikárovi.

3

Dodržiavajte všetky varovania a
pokyny, ktoré sú na výrobku
vyznačené.

4

Pred čistením odpojte tento
výrobok z elektrických zásuviek.

5

Neinštalujte tento výrobok ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody,
alebo keď ste mokrí.

6

Inštalujte výrobok bezpečne na
stabilný povrch.

7

Inštalujte výrobok na chránenom
mieste, kde sa sieťový kábel
nepoškodí – kde nikto nebude
môcť naň stúpiť, ani nebude
popri ňom chodiť.

8

Ak výrobok nepracuje správne,
pozrite si elektronického
pomocníka pri riešení problémov.

9

Vo vnútri sa nenachádzajú
žiadne súčiastky, ktoré by mohla
opraviť obsluha. Servis zverte
kvalifikovanému personálu.

10

Výrobok používajte v dobre
vetranom priestore.