Pomoc usługi HP Officejet 6210

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one”

Podręcznik użytkownika

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacje zawarte w tym dokumencie
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem autorskim,
reprodukowanie, adaptacja bądź
tłumaczenie tego materiału bez
uprzedniej pisemnej zgody jest
zabronione.

Logo Adobe oraz Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi Adobe
Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych oraz/lub innych
krajach.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® oraz Windows
2000® są zastrzeżonymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
Energy Star® oraz logo Energy Star®
są zarejestrowanymi w USA znakami
Amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska EPA.
Numer publikacji: Q5800

-90161

Second edition

Uwaga

Jedyne gwarancje obejmujące
produkty i usługi HP zostały dokładnie
opisane w dokumentach
gwarancyjnych dołączonych do tych
produktów i usług. Żadnej części
niniejszej publikacji nie należy
traktować jako dodatkowej gwarancji.
Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne
lub redakcyjne oraz pominięcia
występujące w niniejszym
podręczniku.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub następcze związane
z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania
lub korzystania z niniejszego
dokumentu oraz opisanego w nim
produktu.
Uwaga: Uwaga: informacje prawne
można znaleźć w części poświęconej
informacjom technicznym niniejszego
podręcznika.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniżej. W razie
wątpliwości należy zasięgnąć opinii
prawnika.

Pisma oraz dokumenty
urzędowe:

Paszporty

Dokumenty imigracyjne

Zaświadczenia o służbie
wojskowej

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory państwowe:
Znaczki pocztowe
Karty żywnościowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rządowe

Banknoty, czeki podróżne lub
przekazy pieniężne

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby uniknąć

pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać
tego produktu na kontakt z
deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.

Ostrzeżenie

Ryzyko

porażenia prądem

1

Należy przeczytać ze
zrozumieniem wszystkie
instrukcje znajdujące się na
plakacie instalacyjnym.

2

Należy podłączać urządzenie
wyłącznie do uziemionego
gniazda elektrycznego. Jeśli
użytkownik nie wie, czy gniazdo
jest uziemione, powinien zapytać
wykwalifikowanego elektryka.

3

Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń
umieszczonych na produkcie.

4

Przed czyszczeniem należy
odłączyć urządzenie od gniazda
sieciowego.

5

Nie należy umieszczać produktu
w pobliżu wody ani dotykać go
mokrymi rękoma, w mokrej
odzieży.

6

Należy umieścić produkt na
stabilnej powierzchni.

7

Produkt należy ustawić w
bezpiecznym miejscu, aby
przewód zasilania nie był
narażony na uszkodzenie lub
nadepnięcie, oraz aby nikt się o
niego nie potknął.

8

Jeśli produkt nie działa
prawidłowo, należy zapoznać się
pomocą ekranową dotyczącą
rozwiązywania problemów.

9

Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Wykonywanie czynności
serwisowych należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi.

10

Należy korzystać z urządzenia w
pomieszczeniu z dobrą
wentylacją.