HP Officejet 6210 Hjelp

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Brukerhåndbok

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Brukerhåndbok

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informasjonen i dette materialet kan
endres uten varsel.
Reproduksjon, tilpasning eller
oversetting uten skriftlig tillatelse på
forhånd er forbudt, med unntak av det
som er tillatt ifølge opphavsrettslovene.

Adobe og Acrobat-logoen er enten
registrerte varemerker eller varemerker
for Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre land.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® og Windows
2000® er USA-registrerte varemerker
for Microsoft Corporation.
Intel® og Pentium® er registrerte
varemerker som tilhører Intel
Corporation.
Energy Star® og Energy Star-logoen®
er USA-registrerte merker for den
amerikanske føderale
miljøvernorganisasjonen EPA
(Environmental Protection Agency).
Utgivelsesnummer: Q5800-90145
Second edition

Merknad

Det finnes ingen annen garanti for HP-
produkter og tjenester enn den som er
uttrykkelig angitt i garantierklæringen
som følger med slike produkter og
tjenester. Ingen deler i dette materialet
skal fortolkes som en ekstra garanti.
HP skal ikke holdes ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser i dette materialet.
Hewlett-Packard Company kan ikke
holdes ansvarlig for tilfeldige skader
eller følgeskader i forbindelse med eller
som resultat av utrustningen, ytelsen
eller bruken av dette dokumentet og
programmaterialet som det beskriver.
Merk: Reguleringsinformasjon finnes i
delen Teknisk informasjon i denne
håndboken.

Mange steder er det ikke tillatt å ta
kopier av følgende dokumenter. Hvis
du er i tvil, bør du først spørre en jurist.

Offentlige dokumenter:

Pass

Immigrasjonspapirer

Vernepliktsbøker

Identifikasjonsskilt, -kort
eller -emblemer

Offentlige merker:
Frimerker
Matkuponger

Sjekker eller bankanvisninger
som belastes offentlige instanser

Pengesedler, reisesjekker eller
postanvisninger

Banksertifikater

Opphavsrettsbeskyttede verk

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

For å unngå

brann- eller støtskader må du
ikke utsette dette produktet
for regn eller noen type
fuktighet.

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer risikoen
for skader som skyldes brann eller
elektrisk støt.

Advarsel

Mulig fare for

elektrisk støt

1

Les og vær sikker på at du har
forstått all informasjonen i
installeringsoversikten.

2

Bruk bare et jordet elektrisk uttak
når du kobler enheten til en
strømkilde. Hvis du ikke vet om
uttaket er jordet, bør du spørre en
kvalifisert elektriker.

3

Observer alle advarsler og
anvisninger som produktet er
merket med.

4

Trekk stikkontakten til produktet
ut av vegguttaket før du rengjør
produktet.

5

Ikke installer eller bruk dette
produktet i nærheten av vann
eller når du er våt.

6

Installer produktet slik at det står
stødig på et stabilt underlag.

7

Installer produktet på et beskyttet
sted der ingen kan tråkke på eller
snuble over ledningen, og der
ledningen ikke kan skades.

8

Hvis produktet ikke fungerer
normalt, bør du se under
Problemløsing i den elektroniske
hjelpen.

9

Ingen av delene inne i enheten
kan repareres av brukere.

Reparasjon bør bare foretas av
kvalifisert servicepersonell.

10

Sørg for god ventilasjon.