HP Officejet 6210 Palīdzība

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Lietotja rokasgrmata

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Lietotāja rokasgrāmata

background image

Autortiesības © Hewlett-Packard
Development Company, L.P. 2004 .
Šeit ietvertajā informācijā var tikt
veiktas izmaiņas bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Reproducēšana, adaptācija un
tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas ir aizliegta, izņemot
gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar
autortiesību likumiem.

Adobe un Acrobat logotipi ir reģistrētas
preču zīmes vai arī "Adobe Systems
Incorporated" preču zīmes Amerikas
Savienotajās Valstīs un/vai citās
valstīs.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® un Windows
2000® ir ASV reģistrētas Microsoft
Corporation preču zīmes.
Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel
Corporation preču zīmes.
Energy Star® un Energy Star logo® ir
ASV reģistrētas Amerikas Savienoto
Valstu Vides aizsardzības aģentūras
preču zīmes.
Publikācijas numurs: Q5800-90167
Second edition

Paziņojums

Vienīgās HP izstrādājumiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
ietvertas garantijas paziņojumos, kas
piegādāti kopā ar attiecīgajiem
izstrādājumiem un pakalpojumiem.
Nekas no šeit ietvertā nav traktējams
kā papildus garantiju nodrošinošs
faktors. HP neuzņemas atbildību par
šeit esošajām tehniskām un drukas
kļūdām vai izlaidumiem.
Hewlett-Packard Company nav
atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem
bojājumiem, kas rodas vai ir saistīti ar
šī dokumenta un tajā aprakstītās
programmas materiāla izmantošanu
vai darbību.
Piezīme: Regulējošā informācija
ietverta šīs rokasgrāmatas tehniskās
informācijas sadaļā.

Daudzviet turpmākās informācijas
kopēšana ir nelikumīga. Ja jums rodas

šaubas, vispirms sazinieties ar
likumīgu pārstāvi.

Valdības papīri un dokumenti:

Pases

Imigrācijas dokumenti

Atsevišķi dienesta
dokumenti

Identifikācijas nozīmes,
kartes vai zīmotnes

Valdības marķējumi:
Pastmarkas
Pārtikas marķējumi

Valdības iestādēs izmantoti čeki
vai maksāšanas orderi

Papīrnauda, ceļojumu čeki vai
naudas pārvedumi

Noguldījumu dokumenti

Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību

Brīdinājums

Lai novērstu

ugunsgrēka vai strāvas
trieciena iespējamību,
izstrādājumus nav atļauts
turēt lietū vai mitrā vidē.

Lai mazinātu uguns vai elektrošoka
risku, izmantojot šo ierīci, vienmēr
ievērojiet galvenos drošības
nosacījumus.

Brīdinājums

Pastāv

trieciena risks

1

Izlasiet visus uzstādīšanas
plakāta norādījumus.

2

Pievienojot ierīci strāvas avotam,
izmantojiet tikai iezemētu
elektrības kontaktligzdu. Ja jūs
nezināt, vai kontaktligzda ir
iezemēta, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.

3

Ievērojiet visus uz iekārtas
novietotos brīdinājumus un
norādījumus.

4

Pirms iekārtas tīrīšanas
atvienojiet to no sienas
kontaktligzdas.

5

Neuzstādiet un neizmantojiet šo
iekārtu ūdens tuvumā vai tad, ja
pats esat slapjš.

6

Ierīci uzstādiet uz stabilas,
nekustīgas virsmas.

7

Izstrādājums jāuzstāda vietā, kur
neviens nevar uzkāpt uz kabeļa
vai paklupt pret to un kur kabelis
netiks sabojāts.

8

Ja ierīce nedarbojas normāli,
skatieties traucējummeklēšanas
palīdzību Internetā.

9

Ierīcē nav nevienas daļas, kuras
tehnisko apkopi var veikt pats
lietotājs. Uzticiet tehnisko
apkalpošanu kvalificētam
personālam.

10

Izmantojiet ierīci labi ventilētās
telpās.