HP Officejet 6210 Žinynas

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Vartotojo vadovas

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Vartotojo vadovas

background image

© Bendrovė Hewlett-Packard, 2004
Visos teisės ginamos.
Informacija esanti šiame dokumente
negali būti keičiama be bendrovės
sutikimo.
Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti,
atkurti ar versti į kitą kalbą be
išankstinio raštiško bendrovės
Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.

Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe
Systems Incorporated prekių ženklai
arba registruoti prekių ženklai
Jungtinėse valstijose ir/ ar kitose
šalyse.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® ir Windows 2000®
yra bendrovės Microsoft Corporation
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Valstijose.
Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel
Corporation registruotieji prekių
ženklai.
Energy Star® ir Energy Star logo® yra
JAV registruoti Jungtinių Valstijų
Aplinkos apsaugos agentūros ženklai.
Leidinio numeris: Q5800-90168
Second edition

Pastaba

Šioje dokumentacijoje pateikta
informacija gali būti keičiama be
įspėjimo ir neturi būti laikoma jokiu
bendrovės Hewlett-Packard
įsipareigojimu. Jokie teiginiai šiame
leidinyje neturėtų būti suprantami kaip
papildoma garantija. HP neatsako už
technines ar redagavimo klaidas šiame
leidinyje.
Hewlett-Packard Company neatsako
už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius,
susijusius arba susidariusius dėl šio
dokumento ir jame aprašomos
programinės medžiagos pateikimo,
veikimo ar panaudojimo.
Pastaba: Reglamentinė informacija
pateikiama šio vadovo techninės
informacijos skyriuje.

Daugelyje vietovių įstatymais
draudžiama kopijuoti toliau išvardytus

dalykus. Jei abejojate, iš pradžių
pasiteiraukite vietos teisininkų.

Vyriausybiniai popieriai arba
dokumentai:

Pasai

Imigraciniai dokumentai

Kai kurių tarnybų
dokumentai

Atpažinimo ženklai,
kortelės, ordinai

Vyriausybiniai ženkleliai:
Pašto ženklai
Maisto kortelės

Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai

Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginės perlaidos

Indėlių pažymėjimai

Autorių teisėmis saugomi darbai

Saugos informacija

Perspėjimas

Kad

išvengtumėte gaisro arba
elektros smūgio pavojaus,
saugokite šį gaminį nuo
lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo dėl gaisro ar elektros
smūgio.

Perspėjimas

Galimas

elektros smūgio pavojus

1

Perskaitykite ir supraskite visus
parengimo darbui plakate
pateiktus nurodymus.

2

Prie maitinimo tinklo prietaisą
prijunkite tik per įžemintą elektros
lizdą. Jei nežinote, ar elektros
lizdas įžemintas, pasiteiraukite
kvalifikuoto elektriko.

3

Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.

4

Prieš valydami šį gaminį,
atjunkite jį nuo elektros lizdo.

5

Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlapę.

6

Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.

7

Pastatykite gaminį saugioje
vietoje, kad niekas negalėtų ant
maitinimo laido užlipti ar už jo
užkliūti, ir kad maitinimo laidas
nebūtų pažeistas.

8

Jei gaminys neveikia normaliai,
žr. skyrelį Troubleshooting
(sutrikimų pašalinimas)

operatyviojoje pagalbos
sistemoje.

9

Viduje nėra dalių, kurių techninį
aptarnavimą galėtų atlikti
vartotojas. Paveskite techninę
priežiūrą kvalifikuotam techninės
priežiūros personalui.

10

Naudokite gerai vėdinamoje
patalpoje.