עזרה HP Officejet 6210

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

ךירדמ

שמתשמל

background image

©

לכ

תויוכזה

תורומש

2004

Hewlett-

Packard Development Company, L.P

.

עדימה

אבומה

ןאכ

ףופכ

יונישל

אלב

העדוה

תמדקומ

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

אלב

לבקל

תושר

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

וגולה

לש

Adobe

)

יבודא

(

לשו

Acrobat

)

טבורקא

(

םאה

ינמיס

רחסמ

םימושר

וא

ינמיס

רחסמ

לש

תרבח

Adobe Systems

תדגואמה

הראב

"

ב

ו

/

וא

תונידמב

תורחא

.

Windows®, Windows NT®, Windows

ME®, Windows XP

ו

Windows

2000

®

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

תרבח

Microsoft Corporation

.

Intel

®

ו

Pentium

®

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

לש

תרבח

Intel Corporation

.

Energy Star

®

ו

Energy Star logo

®

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

United

States Environmental Protection

Agency

.

רפסמ

םוסרפ

:

Q5800-90147

הרודהמ

הנושאר

:

ילוי

2004

העדוה

תוירחאה

הדיחיה

תנתינה

ירצומל

יתורישו

HP

איה

יפכ

הרדגוהש

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולמה

םירצומ

םיתורישו

הלאכ

.

ןיא

ןיבהל

רבד

ךותמ

םירבדה

םיאבומה

ןאכ

תוירחאכ

תפסונ

.

תרבח

HP

אל

אשית

לכב

תובח

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגש

הכירע

וא

תוטמשה

ןהשלכ

ןאכ

..

תרבח

HP

אל

אשית

לכב

תובח

םיקזנל

םייארקא

וא

םייתביסנ

םירושקה

םע

,

וא

םיעבונה

םירזיבאמ

,

םיעוציב

וא

שומישה

ךמסמב

הז

ירמוחבו

תינכותה

םיראותמה

וב

.

הרעה

:

ןתינ

אוצמל

עדימ

חוקיפ

תרגסמב

קרפ

עדימה

ינכטה

לולכה

ךירדמב

הז

.

תומוקמב

םיבר

רסוא

קוחה

רוציל

םיקתעה

לש

םיטירפה

םיאבה

.

םירקמב

לש

קפס

,

קודב

הליחת

םע

גיצנ

יטפשמ

.

תוריינ

וא

םיכמסמ

םייתלשממ

:

םיטרופספ

תוריינ

הריגה

תוריינ

תוריש

םייביטקלס

יגת

,

יסיטרכ

וא

ילמס

יוהיז

םילוב

םייתלשממ

:

ילוב

ראוד

,

ילוב

ןוזמ

תואחמה

וא

תוארוה

םולשת

תוכושמה

לע

תויושר

תויתלשממ

תורטש

ףסכ

,

תואחמה

םיעסונ

וא

תואחמה

תויאקנב

תודועת

ןודקפ

תוריצי

תונגומה

לע

יפ

תויוכז

םירצוי

עדימ

תוחיטב

הרהזא

ידכ

עונמל

תוקילד

וא

תנכס

תולמשחתה

,

ןיא

ףושחל

רצומ

הז

םשגל

וא

לכל

גוס

לש

תוחל

.

שי

לועפל

דימת

לע

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

הרהזא

תנכס

תולמשחתה

תילאיצנטופ

1

ארק

ןבהו

תא

לכ

תוארוהה

רטסופב

הנקתהה

.

2

שי

שמתשהל

קר

עקשב

ילמשח

קראומ

תעב

רוביח

ןקתהה

רוקמל

למשח

.

םא

ךניא

עדוי

םא

עקשה

ילמשחה

קרואמ

,

קודב

לצא

יאלמשח

ךמסומ

.

3

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

ונמוסש

לע

יבג

רצומה

.

4

קתנ

רצומ

הז

עקשהמ

ילמשחה

ינפל

ויוקינ

.

5

ןיא

ןיקתהל

וא

שמתשהל

רצומב

הז

תבריקב

םימ

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

6

ןקתה

תא

רצומה

החטיבב

לע

יבג

חטשמ

ביצי

.

7

ןקתה

תא

רצומה

רתאב

ןגומ

וב

שיא

אל

לכוי

ךורדל

וא

דועמל

לע

לבכ

למשחה

,

ובו

אל

עראי

לכ

קזנ

לבכל

למשחה

.

8

םא

רצומה

וניא

לעופ

הרוצב

הניקת

,

ןייע

הרזעב

תנווקמה

רותיאל

תולקת

.

9

ןיא

ךותב

רצומה

םיקלח

םהשלכ

ליעפמהש

לוכי

קזחתל

םתוא

.

שי

ריבעהל

תא

לכ

תורישה

הקוזחתהו

ידיל

ישנא

תוריש

םיכמסומ

.

10

שי

שמתשהל

רצומב

םוקמב

ררוואמ

בטיה

.

background image

ןכות