Abi HP Officejet 6210

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Kasutusjuhend

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Kasutusjuhend

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Siin sisalduvat teavet võidakse ilma
ette teatamata muuta.
Paljundamine, kohandamine ja
tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata
keelatud, välja arvatud autoriõiguse
seadustes lubatud juhtudel.

Adobe ja Acrobat logo on Adobe
Systems Incorporatedi registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USA-s
ja/või teistes riikides.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® ja Windows
2000® on Microsoft Corporationi USA-
s registreeritud kaubamärgid.
Intel® ja Pentium® on Intel
Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
Energy Star® ja Energy Star logo® on
Ühendriikide
Keskkonnakaitseagentuuri USA-s
registreeritud kaubamärgid.
Trükise number: Q5800-90166
Second edition

Märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele
kehtivad garantiid on toodud nende
toodete ja teenustega kaasas olevates
garantiikirjades. Midagi siintoodut ei
saa võtta kui lisagarantiid. HP ei
vastuta selles dokumendis sisalduvate
tehniliste või toimetuslike vigade ega
väljajätete eest.
Hewlett-Packard ei vastuta juhuslike
või põhjuslike kahjude eest, mis on
seotud käesoleva dokumendi või selles
kirjeldatud programmimaterjali sisu,
omaduste või kasutamisega.
Märkus: Regulatiivset teavet võite
leida selle käsiraamatu peatükis
Tehniline teave.

Mitmetes kohtades on ebaseaduslik
teha koopiaid järgnevatest esemetest.
Kahtluse korral otsige eelnevalt
juriidilist abi.

Riiklikud paberid või
dokumendid:

Passid

Immigratsioonidokumendid

Valimiste paberid

Identifitseerimismärgid,
kaardid või ametitunnused

Riiklikud margid:
Postmargid
Toidumargid

Riiklike agentuuride tšekid või
vekslid

Paberraha, reisitšekid või
maksekäsundid

Tagatiskirjad

Autoriõigusega kaitstud teosed

Turvateave

Ettevaatust!

Tule- ja

elektrilöögiohu vältimiseks
ärge jätke seda toodet vihma
või muu niiskuse kätte.

Tule või elektrilöögi läbi vigastada
saamise vältimiseks järgige seda
toodet kasutades alati peamisi
ettevaatusabinõusid.

Ettevaatust!

Võimaliku

elektrilöögi oht

1

Lugege ja tehke endale selgeks
kõik juhendid häälestusplakatil.

2

Seadet vooluallikaga ühendades
kasutage ainult maandatud
pistikupesa. Kui te ei tea, kas
pistikupesa on maandatud,
kontrollige seda koos
kvalifitseeritud elektrikuga.

3

Järgige kõiki tootel märgitud
hoiatusi ja instruktsioone.

4

Enne puhastamist tõmmake
toode pistikupesast välja.

5

Ärge paigaldage või kasutage
toodet vee lähedal või märjana.

6

Paigutage toode kindlalt
stabiilsele pinnale.

7

Paigaldage toode kaitstud kohta,
kus keegi ei saa astuda või
komistada juhtmele ja kus juhe ei
saa viga.

8

Kui toode ei tööta korralikult,
vaadake Tõrkeotsingu onlain-
spikrit.

9

Ei sisalda kasutaja poolt
hooldatavaid osi. Hooldamiseks
pöörduge kvalifitseeritud
hoolduspersonali poole.

10

Kasutage toodet
hästiventileeritud kohas.