HP Officejet 6210 hjælp

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Brugervejledning

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Brugervejledning

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse er ikke tilladt uden
forudgående skriftlig tilladelse,
undtagen hvis det er tilladt ifølge loven
om ophavsret.

Adobe- og Acrobat-logoerne er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® og Windows
2000® er varemærker tilhørende
Microsoft Corporation og registreret i
USA.
Intel® og Pentium® er registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Energy Star® og Energy Star-logoet®
er mærker tilhørende United States
Environmental Protection Agency og
registreret i USA.
Publikationsnummer: Q5800-90143
Second edition

Bemærkning

De eneste garantier for HP's produkter
og tjenester gives i erklæringen om
udtrykkelig garanti, der følger med de
pågældende produkter og tjenester.
Intet heri skal opfattes som udgørende
en ekstra garanti. HP kan ikke holdes
ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
Hewlett-Packard Company er ikke
ansvarlig for indirekte eller afledt skade
i forbindelse med eller som følge af
udformningen, ydelsen eller
anvendelsen af dette dokument og det
programmateriale, som det beskriver.
Bemærk! Lovpligtige oplysninger
findes i kapitlet om tekniske
oplysninger i denne vejledning.

Mange steder er det ikke lovligt at
kopiere følgende enheder. I tilfælde af
tvivl kontakt først en juridisk rådgiver.

Officielle papirer og dokumenter:

Pas

Immigrationsdokumenter

Udvalgte
militærdokumenter

Id-badges, kort eller
distinktioner

Statslige stempler:
Poststempler
Indkøbskuponer

Check eller bankanvisning fra
statslige institutioner

Papirvaluta, rejsechecks eller
pengeanvisninger

Indskudsbevis

Arbejde beskyttet af ophavsret

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel!

Udsæt ikke

produktet for regn eller andre
former for fugt, da dette kan
forårsage brand eller elektrisk
stød.

Følg altid grundlæggende retningslinjer
for sikkerhed ved brug af dette produkt
for at mindske risikoen for skader som
følge af brand eller elektrisk stød.

Advarsel!

Potentiel fare for

elektrisk stød

1

Læs og forstå alle instruktioner
på installationsplakaten.

2

Brug kun en jordforbundet
stikkontakt, når enheden
forbindes til en strømkilde. Spørg
en kvalificeret elektriker, hvis du
ikke ved, om stikkontakten er
jordforbundet.

3

Læs alle advarsler og
instruktioner på produktet.

4

Fjern dette produkt fra
stikkontakten før rengøring.

5

Installer ikke eller brug ikke dette
produkt i nærheden af vand, eller
når du er våd.

6

Installer produktet på en fast,
stabil overflade.

7

Installer produktet et beskyttet
sted, hvor ingen kan træde på
eller falde over strømkablet, og
hvor strømkablet ikke
beskadiges.

8

Se fejlfinding i online hjælpen,
hvis produktet ikke fungerer
normalt.

9

Der er ingen dele inde i
produktet, som du selv kan
servicere. Serviceeftersyn skal

foretages af fagligt kvalificeret
personale.

10

Brug produktet i et lokale med
god udluftning.