Nápověda pro HP Officejet 6210

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Uživatelská píručka

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Uživatelská příručka

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Reprodukce, úpravy nebo překlad bez
předchozího písemného svolení jsou
zakázány, s výjimkou případů, které
povoluje autorský zákon.

Adobe a logo Acrobat jsou buď
registrované obchodní známky nebo
obchodní známky společnosti Adobe
Systems Incorporated ve Spojených
státech anebo v jiných zemích.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® a Windows 2000®
jsou obchodní známky společnosti
Microsoft registrované v USA.
Intel® a Pentium® jsou registrované
obchodní známky společnosti Intel
Corporation.
Energy Star® a Energy Star logo® jsou
ochranné známky americké agentury
pro ochranu životního prostředí
registrované v USA.
Číslo publikace: Q5800-90158
Second edition

Upozornění

Záruky na produkty a služby
společnosti Hewlett-Packard jsou
uvedeny v písemných záručních
prohlášeních, která jsou součástí
takových produktů nebo služeb. Žádné
zde uvedené informace nelze chápat
jako ustanovení dodatečné záruky.
Společnost Hewlett-Packard není
odpovědná za zde obsažené technické
nebo vydavatelské chyby či opomenutí.
Společnost Hewlett-Packard není
odpovědná za náhodné nebo následné
škody vzniklé v důsledku nebo v
souvislosti s poskytnutím, vlastnostmi
nebo použitím tohoto dokumentu a
programového materiálu, který
popisuje.
Poznámka: Informace o předpisech
jsou uvedeny v kapitole s technickými
informacemi v této příručce.

Na mnoha místech není zákonné
vytvářet kopie následujících položek. V
případě pochybností se nejprve obraťte
na právního zástupce.

Státní dokumenty:

Pasy

Imigrační doklady

Vybrané služební
dokumenty

Identifikační odznaky, karty
nebo insignie

Státní kolky a ceniny:
Poštovní známky
Potravinové známky

Šeky nebo směnky vydané
státními institucemi

Bankovky, cestovní šeky nebo
peněžní poukázky

Vkladové certifikáty

Dokumenty chráněné autorským
zákonem

Bezpečnostní informace

Upozornění

Aby se

zamezilo nebezpečí požáru
nebo úrazu, nevystavujte
tento produkt dešti nebo
vlhkosti.

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění v
důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.

Upozornění

Možné

nebezpečí úrazu

1

Přečtěte si pozorně všechny
pokyny na instalačním letáku.

2

Pro připojení zařízení ke zdroji
elektrické energie používejte
pouze uzemněné elektrické
zásuvky. Pokud nevíte, zda je
elektrická zásuvka uzemněná,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.

3

Dodržujte všechna varování a
pokyny vyznačené na produktu.

4

Před čistěním odpojte tento
produkt ze zásuvky.

5

Neinstalujte a nepoužívejte tento
produkt v blízkosti vody a
nemanipulujte s ním, pokud máte
mokré ruce.

6

Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.

7

Instalujte produkt na chráněné
místo, kde není možné stoupnout
na síťový kabel a kde nemůže

dojít k poškození síťového
kabelu.

8

Jestliže produkt nefunguje
správně, vyhledejte nápovědu
online pro odstraňování
problémů.

9

Uvnitř se nenacházejí žádné díly,
jejichž opravu by bylo možné
zkonzultovat telefonicky.
Přenechejte servis
kvalifikovanému servisnímu
personálu.

10

Používejte produkt v dobře
větraném prostoru.