Помощ HP Officejet 6210

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Ръководство за потребителя

background image

© 2004 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без
предизвестие.
Забранява се възпроизвеждане,
адаптиране или превод без
предварително писмено
разрешение, освен по начин,
разрешен в законите за авторско
право

Adobe и логото на Acrobat са
регистрирани търговски марки или
търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други
страни.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® и Windows
2000® са търговски марки на
Microsoft Corporation, регистрирани в
САЩ.
Intel® и Pentium® са регистрирани
търговски марки на Intel Corporation.
Energy Star® и Energy Star logo® са
търговски марки на Агенцията по
опазване на околната среда на САЩ,
регистрирани в САЩ.
Номер на публикация: Q5800-XXXXX
Second edition

Предупреждение

Единствените гаранции за продукти
и услуги на HP са изложени в
изричните гаранционни условия,
придружаващи тези продукти и
услуги. Нищо от съдържащото се тук
не трябва да се схваща като
допълнителна гаранция. HP не носи
отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски,
съдържащи се в настоящото.
Hewlett-Packard Company не носи
отговорност за случайни или
закономерни щети във връзка с, или
възникнали поради доставката,
работата или използването на този
документ и програмния материал,
който се описва в него.
Забележка: Информация за
нормативната уредба може да се
намери в глава "Техническа
информация" на това ръководство.

На много места не се позволява от
закона да се правят копия от
елементите, посочени по-долу. При
съмнение първо се допитайте до
представител на закона.

Държавни книжа или
документи:

Паспорти

Имиграционни документи

Определени служебни
документи

Идентификационни
значки, карти или знаци

Държавни марки:
Пощенски марки
Печати за храни

Чекове или трати, теглени в
държавни органи

Банкноти, пътнически чекове
или платежни нареждания

Депозитни сертификати

Материали, защитени с
авторско право

Информация за
безопасността

Предупреждение

За да се

предотврати риск от пожар
или електрически удар, не
излагайте този продукт на
дъжд или влага от какъвто и
да било вид.

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
електрически удар.

Предупреждение

Възможен риск от
електрически удар

1

Прочетете и разберете всички
инструкции в постера за
инсталиране.

2

За свързване на устройството
към електрозахранването
използвайте само заземен
електрически контакт. Ако не
знаете дали контактът е
заземен, се допитайте до
квалифициран електротехник.

3

Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.

4

Преди почистване
изключвайте този продукт от
контакта на мрежата.

5

Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в
близост до вода или когато сте
мокри.

6

Инсталирайте продукта
надеждно върху стабилна
повърхност.

7

Инсталирайте продукта на
защитено място, на което
никой не може да настъпи или
да се спъне в захранващия
кабел, и такова, на което
захранващият кабел няма да
бъде повреден.

8

Ако продуктът не работи
нормално вж. онлайн помощта
за отстраняване на
неизправности.

9

Вътре няма части, които могат
да се сервизират от оператора.
За сервиз се обръщайте към
квалифициран сервизен
техник.

10

Да се използва на добре
проветриво място.